Политика по качеството

Просперитетът, конкурентоспособността и завоюваните пазарни позиции от "БЕЛТЕКС М" АД са постижения, постигнати благодарение на нашия професионализъм, точни преценки за пазара и изпреварващите предвиждания за очакванията на клиентите. Главна характеристика на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което формира съвременна фирмена култура:

 • Ние разчитаме на удовлетвореността на клиента, която да запази и разшири позициите ни на пазара посредством гъвкаво и бързо реагиране на нови възможности.
 • Ние познаваме добре конкурентните фирми и продуктите, които те предлагат, и се стремим да бъдем различни на базата на по-богата гама на предлаганите продукти и услуги и по-високо качество.
 • Ние поддържаме коректни отношения с нашите доставчици, основани на критичност и партньорство.
 • Ние ангажираме всички наши сътрудници за осигуряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, като им предоставяме ясни правомощия, добра информираност, право на квалификация, работа в екипи.
 • Фирмата ни разполага с оборудване, поддържано на много добро експлоатационно равнище.
 • Ние се ангажираме да изпълняваме националните и международни нормативни документи и следим за техните изменения и приложения в дейността на фирмата.

ЛОГИКАТА НА ТРАЙНИЯ УСПЕХ ИЗИСКВА ДА ПРАВИМ НЕЩАТА ОЩЕ ПО-ДОБРЕ - ВЪВ ВСИЧКО, ОТ ВСЕКИ, ПОСТОЯННО.

С разработената и внедрена Система за управление, съгласно ISO 9001:2008, като практическа реализация на фирмената политика, ние поставяме като задължение с първостепенно значение на ръководството и целия персонал на фирмата, следните цели:

 1. Обучение и прилагане на принципите и методите на разработената и внедрена Система за управление, структурирана в Наръчник по качеството, и документирани Процедури по качеството, осигуряващи всички дейности на фирмата.
 2. Точно и пълно дефиниране и осъществяване на правата и задълженията на персонала. Осигуряване на функционираща и ефективна организация във всички сфери на нашата дейност.
 3. Създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите продукти и услуги и труда на нашите специалисти, чрез прилагане на принципа за съпричастност към резултатите от дейността на фирмата.
 4. Подобряване на рентабилността на извършваните дейности, чрез планиране и внедряване на организационни подобрения, увеличаващи ефективността на работата на служителите.
 5. Поставяне на водещо място на принципа за превантивност, на базата на систематичен анализ и решаване на възникналите проблеми. Незабавно реагиране от страна на всеки служител при възникване на отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи неговата дейност.
 6. Задоволяване в по-висока степен на клиентските очаквания, чрез мрежа от обратни връзки с клиентите, при която полезната информация достига до ръководните кадри и специалистите по качеството.
 7. Спазване на правила за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно националните и международните стандарти.
 8. Въвличане трайно на нашите доставчици в процеса на подобрение, чрез усъвършенстване на системата за договаряне и повишаване на изискванията към качеството на доставяните продукти.
 9. С изпълнение на горните цели, гарантиране на непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на фирмата.

В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители и служители от всички звена на фирмата да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, дисциплина и отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на Системата за управление и активно да съдействат за нейното развитие.